Kiedy stosowany jest regres wobec sprawcy?

Opinia Prawna

W związku z licznymi zapytaniami napływającymi do Kancelarii w przedmiocie tzw. REGRESU UBEZPIECZENIOWEGO, niniejszym podaję co następuję.

Regres ubezpieczeniowy (nietypowy), jako instytucja prawna uregulowany został w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – w art. 43, który stanowi iż:

Art. 43. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lubśrodków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jeżeli żadna z powyższych przesłanek nie została spełniona, Ubezpieczyciel nie ma podstaw prawnych do zastosowania nietypowego regresu ubezpieczeniowego względem sprawcy zdarzenia.

Nadmienić należy, iż Regres nietypowy w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej dotyczy bardzo ściśle określonych zdarzeń i kategorii zachowań ubezpieczającego (”sprawcy”). Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że są to zachowania noszące znamię najwyższego stopnia winy. Należy do nich zaliczyć umyślne, naganne działanie lub zaniechanie ubezpieczającego (”sprawcy”) oraz działanie niezgodne z prawem. Z całą mocą należy także podkreślić, że regres nietypowy ma zastosowanie jedynie w tzw. powszechnych ubezpieczenia obowiązkowych (ubezpieczenie OC „komunikacyjne” oraz OC rolników), a więc tam, gdzie zarówno masowy charakter, jak i konieczność bezwzględnego zabezpieczenia interesów osób poszkodowanych nie budzą jakiejkolwiek wątpliwości.

Ewelina Dzidowska – prawnik