O nas

Lege-Artis, czyli według reguł sztuki, okre­śla podej­mo­wane przez naszą Kan­ce­la­rię dzia­ła­nia, odpo­wia­da­jące uzna­nym regu­łom i pro­wa­dzone przy zasto­so­wa­niu boga­tego doświad­cze­nia oraz umie­jęt­no­ści tak tech­nicz­nych, jak i personalnych.

Nasza Kan­ce­la­ria została stwo­rzona przez zespół rad­ców praw­nych, praw­ni­ków oraz spe­cja­li­stów ds. likwi­da­cji szkód.

Od 2008 roku spe­cja­li­zu­jemy się w docho­dze­niu rosz­czeń odszko­do­waw­czych od firm ubez­pie­cze­nio­wych. Pro­wa­dzimy w imie­niu Klienta cały pro­ces likwi­da­cji szkody, a w przy­padku, gdy uzy­skane odszko­do­wa­nie jest nie­za­do­wa­la­jące, repre­zen­tu­jemy Klienta w pro­ce­sie cywil­nym o zapłatę prze­ciwko fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej. W spra­wach odszko­do­waw­czych obsza­rem naszych dzia­łań jest teren całego kraju.

Suk­ces naszego Klienta jest naszym sukcesem!