Odszkodowania

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii Lege Artis starając się o odszkodowanie?

Należy mieć na uwa­dze, iż firmy ubez­pie­cze­niowe nie­jed­no­krot­nie wyko­rzy­stują nie­wie­dzę osób poszko­do­wa­nych i nie infor­mują ich o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach, czę­sto rów­nież zani­żają wypła­cane odszko­do­wa­nie oraz zawie­rają z poszko­do­wa­nymi ugody na nie­ko­rzyst­nych dla poszko­do­wa­nego warun­kach, co unie­moż­li­wia dal­sze docho­dze­nie rosz­czeń przez Kancelarię.

 • Kliknij i czytaj więcej…

  Aby unik­nąć tych wszyst­kich „puła­pek”, które czy­hają na poszko­do­wa­nych oraz, aby uzy­skane odszko­do­wa­nie było ade­kwatne do roz­miaru krzywdy należy upo­waż­nić Kan­ce­la­rię do pro­wa­dze­nia sprawy odszko­do­waw­czej. My wiemy z jakimi rosz­cze­niami wystę­po­wać do zobo­wią­za­nego w celu napra­wie­nia szkody oraz jakich kwot należy się domagać.

  Kan­ce­la­ria nie pobiera od poszko­do­wa­nych żadnych opłat przed i w trak­cie pro­wa­dze­nia sprawy. Po zakoń­cze­niu sprawy pobie­ramy wyna­gro­dze­nie pro­cen­towe od uzy­ska­nej kwoty, które usta­lamy indy­wi­du­al­nie z każ­dym Klien­tem przed pod­pi­sa­niem umowy. Wyso­kość wyna­gro­dze­nia uza­leż­niona jest m.in. od obra­żeń poszkodowanego oraz od stopnia skomplikowania sprawy.

  Średni czas trwania sprawy wynosi 3 miesiące od dnia upoważnienia nas do prowadzenia sprawy. Bardzo często wnosimy o wypłacenie na rzecz Klienta zaliczki na poczet odszkodowania (tzw. kwoty bezspornej), która to wypłacana jest przeważnie do 30 dni od złożenia przez nas roszczeń.

Nasza Kancelaria reprezentuje poszkodowanego oraz jego rodzinę w trakcie całego proces ulikwidowania szkody:

 • Wystąpienie do Policji/Prokuratury o udostępnienie danych sprawcy zdarzenia wraz z podaniem firmy ubezpieczeniowej, w której zawarł polisę OC.
 • Wystąpienie do jednostek prowadzących leczenie Poszkodowanego o wydanie odpisów dokumentacji medycznej (jeżeli Poszkodowany takowej nie posiada).
 • Spo­rzą­dze­nie w imie­niu Poszko­do­wa­nego wnio­sku do firmy ubez­pie­cze­nio­wej z odpo­wied­nimi rosz­cze­niami finan­so­wymi: zadość­uczy­nie­nie za ból i cier­pie­nie, odszko­do­wa­nie, opieka osób trze­cich, renta ali­men­ta­cyjna, renta uzu­peł­nia­jąca, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, sto­sowne odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej.
 • Pro­wa­dze­nie w imie­niu Poszko­do­wa­nego kore­spon­den­cji z firmą ubez­pie­cze­niową oraz moni­to­ro­wa­nie prze­biegu likwi­da­cji szkody.
 • Prowadzenie negocjacji ugodowych.
 • W przy­padku, gdy firma ubez­pie­cze­niowa wypłaci niż­sze od naszego rosz­cze­nia kwoty, spo­rzą­dzamy odwo­ła­nie od wyda­nej przez ubez­pie­czy­ciela decy­zji.
 • ozwa­nie firmy ubez­pie­cze­nio­wej o zapłatę w przy­padku, gdy firma ubez­pie­cze­niowa oddali nasze odwo­ła­nie oraz w przy­padku cięż­kiego uszczerbku na zdro­wiu Poszkodowanego.

W celu umó­wie­nia się na bez­płatne spo­tka­nie z naszym doradcą lub uzy­ska­nia kon­sul­ta­cji tele­fo­nicz­nej pro­simy o wypeł­nie­nie formularza zgłoszenia szkody.

Świadczenia przysługujące poszkodowanemu lub jego rodzinie z tytułu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia:

 • Zwrot kosztów leczenia – art 444 § 1 kc

  Art 444 § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowanemu przysługuje zwrot wszystkich kosztów, jakie poszkodowany poniósł w związku z zaistniałym wypadkiem. Do kosztów tych możemy zaliczyć m.in.:

  • leki
  • pobyt w szpitalu
  • wizyty u wybitnych specjalistów
  • koszty dodatkowej opieki pielęgniarskiej
  • sprzęt rehabilitacyjny
  • protezy
  • dojazdy do szpitali i innych placówek, w których poszkodowany się leczy
  • przystosowanie do nowego zawodu
 • Renta wyrównawcza, renta na zwiększone potrzeby – art 444 § 2 kc

  Art 444 § 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

  W niektórych przypadkach osoba poszkodowana traci częściowo lub całkowicie zdolność do pracy. Co za tym idzie, jej dochody mogą się drastycznie obniżyć. W tych przypadkach zasadne jest wyliczenie renty wyrównawczej, której zadaniem jest wyrównanie dochodów poszkodowanego, do tych, które osiągał przed wypadkiem.

  Drugim rodzajem renty, jest renta na zwiększone potrzeby. Zostaje ona przyznana osobie poszkodowanej w przypadku, gdy poszkodowany stale ponosi koszty związane z wypadkiem, np. specjalna dieta, zakup leków, ciągła rehabilitacja, czy też konieczność ciągłej pomocy osób trzecich.

 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – art 445 § 1 kc

  Art 445 § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

  Zadośćuczynienie jest ostatnim świadczeniem, jakie może otrzymać osoba poszkodowana. Funkcją zadośćuczynienia jest złagodzenie bólu i cierpienia, jakiego poszkodowany doznał w wyniku wypadku. Zadośćuczynienie obejmuje wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te które mogą wystąpić w przyszłości.

  Głównymi kryteriami przy ustalaniu roszczenia o zadośćuczynienie są:

  • stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • wiek poszkodowanego
  • czas trwania cierpień
 • Koszty pogrzebu – art 446 § 1 kc

  Art 446 § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

  Zwrot kosztów pogrzebu jest świadczeniem niezależnym od wypłaconego przez ZUS zasiłku pogrzebowego i przysługuje osobie, która faktycznie je pokryła. Do kosztów pogrzebu zaliczamy m.in.:

  • trumna
  • obsługa ze strony zakładu pogrzebowego
  • ubrania dla zmarłego i najbliższej rodziny
  • kwiaty i wieńce
  • stypa
  • wykonanie nagrobka
 • Renta po zmarłym – art 446 § 2 kc

  Art 446 § 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

  Wskutek straty osoby bliskiej niejednokrotnie budżet domowy zostaje uszczuplony o dochody jakich dostarczał zmarły. W tym przypadku możemy starać się o rentę zarówno dla najbliższej rodziny zmarłego, jaki i dla osób, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków finansowych.

 • Stosowne odszkodowanie po śmierci (dla osób bliskich) – art 446 § 3 kc

  Art 446 § 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

  Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem jednorazowym, które jest przyznawane najbliższym członkom rodziny zmarłego, które w chwili jego śmierci zamieszkiwały wraz z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Praktyka pokazuje, iż „stosowne” przyznawane jest współmałżonkowi oraz dzieciom osoby zmarłej z tytułu znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej.

 • Zadośćuczynienie po śmierci (dla osób bliskich) art 446 § 4 kc

  Art 446 § 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

  Powyższy zapis w kodeksie cywilnym został dodany stosunkowo niedawno, a mianowicie 3 sierpnia 2008. Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny jest świadczenie niezależnym od stosownego odszkodowania opisanego w art 446 § 3. Zapis art 446 § 4 poszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia o rodzeństwo, rodziców, dzieci oraz teściów (osoby te nie musiały wraz z osobą zmarłą wspólnie zamieszkiwać w jednym gospodarstwie domowym.
  Bardzo ważne jest odpowiednie udowodnienie i udokumentowanie siły więzi, jakie łączyły osobę uprawnioną ze zmarłym oraz przeżyć związanych ze śmiercią osoby bliskiej.